H  O  T    N E W S - t i n   n ó n g    H  O  T    N E W S - t i n   n ó n g

NEWS - TIN TỨC

ĐẠI LỄ 18 THÁNG 5 ÂM LỊCH, CHỦ NHỰT 12 THÁNG 6 NĂM 2011 tại ATLANTA, GEORGIA

Đại Lễ 18 tháng 5 âm lịch kỷ niệm 72 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Trân trọng kính mời Qúy Vị,

Hoan hỉ đến tham dự Đại Lễ 18 tháng 5 âm lịch kỷ niệm 72 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sang nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo (ngày 18-5 năm Kỷ Mão 1939)

Buổi lể sẽ cử hành vào lúc 11:00 giờ sáng Ngày Chủ Nhựt 12 tháng 6 năm 2011

Hội Trường Quality Inn North East
2960 North East Express Way
Atlanta, GA 30341

Sự hiện diện của qúy vị là một vinh hạnh và cũng là niềm khích lệ cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Hải Ngoại trên lãnh vực phát huy Đạo Pháp và phục vụ Dân Tộc.

Ban Cố Vấn: Nguyễn Tấn Đức / 678-897-8289
Ban Tổ Chức: Nguyễn Ngọc Sanh / 478-414-0773

72nd Hoa Hao Buddhist Founder's Day Celebration
June 12, 2011 @ 11:00AM
Quality Inn North East
2960 North East Express Way
Atlanta, Georgia 30341


Prophet Huynh Phu So's Teachings - Lời Vàng Của Ðức Huỳnh Giáo Chủ

LỜI KHUYÊN BỔN ĐẠO

Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa-sang những thói hư tật xấu, mình lầm-lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn-cấm sau đây:

ĐIỀU THỨ NHẤT: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường.

ĐIỀU THỨ NHÌ: Ta chẳng nên lười-biếng, phải cần-kiệm, sốt-sắng, lo làm ăn và lo tu-hiền chơn chất, chẳng nên gây-gổ lẫn nhau, hãy tha-thứ tội-lỗi cho nhau trong khi nóng giận.

ĐIỀU THỨ BA: Ta chẳng nên ăn-xài chưng dọn cho thái-quá và lợi-dụng tiền-tài mà đành quên nhơn-nghĩa và đạo-lý, đừng ích-kỷ và xu-phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó.

ĐIỀU THỨ TƯ: Ta chẳng nên kêu Trời, Phật, Thần, Thánh mà sai hay hoặc nguyền-rủa, vì Thần Thánh không can phạm đến ta.

ĐIỀU THỨ NĂM: Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát-sanh hại vật mà cúng Thần Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối-lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết bịnh là Tà-Thần; nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta.

ĐIỀU THỨ SÁU: Ta không nên đốt giấy tiền vàng-bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô-lý, vì cõi Diêm-Vương không bao giờ ăn hối-lộ của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng-phí ấy mà trợ cưú cho những người lỡ đường đói rách, tàn-tật.

ĐIỀU THỨ BẢY: Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo-đức, ta phải suy xét cho minh-lý rồi sẽ phán-đoán việc ấy.

ĐIỀU THỨ TÁM: Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu-dắt lẫn nhau vào con đường đạo-đức, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây-Phương an-dưỡng mà học Đạo cho hoàn-toàn đặng trở lại cứu-vớt chúng-sanh.

Tất cả thiện-nam tín-nữ trong tôn-giáo nhà Phật, lúc rãnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ-gìn phong-hóa nước nhà, giữ những tục-lệ chơn-chánh, bỏ tất cả những sự dị-đoan mê-tín thái-quá mà làm cho đạo-đức suy-đồi.

Đạo-pháp thường hay dung với hòa,
Xét người cho tột xét thân ta.
Nếu người rõ phận vui lòng thứ,
Ta thứ được người, người thứ ta.

(Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ).Picture of Prophet Huynh Phu So taken in Saigon 1945.
Prophet Huynh Phu So
(Saigon - 1945)

Picture of Prophet Huynh Phu So taken in Saigon 1945.
Prophet Huynh Phu So
(Saigon - 1945)

FACTS:

Prophet Huynh Phu So's birth date is 25/11/1919 (LC). This correspondes to 15/01/1920 (JC).

Hoa Hao Buddhist was founded on 18/05/1939 (LC). This corresponds to 04/07/1939.

Legend:
LC = Lunar Calendar
JC = Julian Calendar
Date = day/month/year